Historia

Szkolnictwo

Bukówiecka Szkoła jest placówką o bogatej historii i tradycji. Właśnie trwają  obchody 600 - lecia szkolnictwa w Bukówcu Górnym. Powstanie pierwszej we wsi szkoły, datuje się na drugą połowę XIV w. Budynek został jednak zniszczony, prawdopodobnie podczas najazdu „głogowczyków" w 1387 r. Po odzyskaniu przez ówczesnego plebana placu na którym stała szkoła, postawiono nowy budynek szkolny. 

Dokument z 1425 r. mówiący o tych faktach znajduje się w archiwum archidiecezjalnym w Poznaniu, a Szkoła posiada jego kserokopię i tłumaczenie. Wzniesiono wówczas drewniany budynek szkolny na okolnicy i tam szkoła funkcjonowała przez ponad 4 wieki. W księgach metrykalnych Bukówca począwszy od 1616 roku istnieją liczne zapisy na temat szkoły: nazwiska nauczycieli, ich uposażenie, ilość uczniów itp., wcześniejsze informacje czerpiemy głownie ze sprawozdań z wizytacji biskupów. W posiadaniu Szkoły są kroniki szkolne prowadzone od 1872 r. 

Pierwszy murowany budynek, staraniem księdza Antoniego Michalskiego powstaje w pobliżu kościoła w 1838 (tzw.organistówka). Do nowej szkoły uczęszczało wówczas 140 dzieci i ich liczba stale rosła, tak że w 1857 roku zbudowano w pobliżu drugi budynek szkolny. W 1864 roku do obu szkół uczęszczały 184 dzieci. Oba budynki są użytkowane po dzień dzisiejszy (jako przedszkole i jako magazyny szkolne). W kolejnym budynku dzieci rozpoczynają naukę w roku 1906 (tzw. ”czerwona szkoła", również do dziś funkcjonująca). W tym samym roku nastąpiło w Bukówcu nasilenie strajków szkolnych, represje dotknęły zarówno uczniów (kary cielesne, przedłużenie obowiązku szkolnego) jak i rodziców (kary pieniężne, zwolnienia z pracy).

W 1914 roku do bukówieckich szkół uczęszczało 385 dzieci. Nauczyciele byli Niemcami za wyjątkiem Władysława Durskiego. Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim odrodziła się w Bukówcu polska szkoła, a jej kierownikiem został wspomniany Wł. Durski. W 1920 r. do Bukówca przyjechała pierwsza grupa kwalifikowanych nauczycielek ze zgromadzenia sióstr Franciszkanek Rodziny Marii. Do szkoły uczęszczało wówczas 380 uczniów. Bukówiecka Szkoła była jedyną w gminie Szkołą Powszechną III stopnia czyli pełną siedmioklasową.

mutnym wątkiem długiej historii Szkoły są lata II wojny światowej. Polskim dzieciom wolno było do niej chodzić tylko do grudnia 1939 r. przy czym uczono je tam głównie języka niemieckiego. Od 1940 r. aż do zakończenia wojny do szkoły wolno było chodzić tylko dzieciom niemieckim. Polska szkoła zaczęła działać już w miesiąc po wyzwoleniu Bukówca - 27 lutego 1945 r. nauczyciele E. Ciesielski i H. Weyne rozpoczęli jej organizację, zapisano 162 uczniów. W latach powojennych powstała w Bukówcu pierwsza w gminie szkoła popołudniowo - wieczorowa, umożliwiająca naukę i ukończenie szkoły podstawowej rocznikom młodzieży, którym wojna uniemożliwiła kształcenie. Ważną rolę w powojennej historii Szkoły odegrał Konrad Rogacki Przez ponad 20 lat był on kierownikiem szkoły, to za jego kadencji zbudowano i oddano do użytku obecny budynek główny. (1968 r.). Wielki rozwój kultury i sportu przeżywała zaś bukówiecka szkoła w latach 1972 - 1985, kiedy funkcję dyrektora sprawował wielki miłośnik muzyki, sportu, a także historii i tradycji Antoni Kaczmarek.

W bukówieckiej Szkole do historii i tradycji, tak Szkoły jak i wsi, przywiązywano zawsze dużą wagę. świadczy zaś o tym prowadzona bogata działalność. Od 30 lat nieprzerwanie działa Szkolny Zespół Regionalny, prezentujący przy dźwiękach szkolnych kapel dudziarskich prastare tańce, śpiewy i tradycyjne obrzędy. Zespół wielokrotnie nagradzany był na ogólnopolskich przeglądach. Unikalny dziś zwyczaj chodzenia z "nowym lotkiem" oglądają nie tylko bukówczanie podczas corocznych odwiedzin w domach, Zespół prezentował go bowiem nawet w Warszawskiej Filharmonii Narodowej. Przygotował też lekcję regionalną na którą zjeżdżają szkoły i przedszkola nie tylko z byłego województwa leszczyńskiego. Stojący również na bardzo wysokim poziomie Zespół Gimnastyki Akrobatycznej "Sokolik" nawiązuje zaś do prawie stuletniej tradycji Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Przygotowuje ciekawe pokazy gimnastyczne propagując Szkołę w regionie. Od pięciu lat odbywają się tu także organizowane przez bukówiecka Szkołę konkursy "Mówimy gwarą bukówiecką". Jest to ewenement na skalę całej Wielkopolski, konkursami zainteresował się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nawiązując do bogatych tradycji patriotycznych Szkoła bierze udział, a także sama organizuje uroczystości związane ze świętami i rocznicami patriotycznymi. Od trzech lat odbywają się tu konkursy "Czy znasz swoją wieś i gminę?", poprzedzane spotkaniami z autorami licznych książek i publikacji z dziejów wsi i regionu. W tym roku odbył się też drugi konkurs na album o tematyce regionalnej.

Szkoła to nie tylko tradycja ale też nowoczesność. W ostatnich 3 latach dokonano generalnych remontów większości budynków, stworzono od podstaw piękne boisko z 260- ciometrową bieżnią, a 3 września 2001 r oddano do użytku nową części szkoły (ponad 600 m. kw.) łączącą istniejący budynek ze salą gimnastyczną. Mieszczą się tu 4 duże sale lekcyjne, szatnie, nowoczesne sanitariaty i prysznice. Piękny, funkcjonalny budynek został wzniesiony ze środków Gminy Włoszakowice. Od trzech lat Szkoła posiada stale unowocześnianą pracownię komputerową wyposażoną w 11 komputerów połączonych w sieć, kolorowe drukarki, skaner. Od dwóch lat jest ona pracownią internetową, pół roku temu podłączona została do sieci szybkiego dostępu do internetu (SDI). W sierpniu tego roku Szkoła otrzymała decyzję ośrodków Gminy Włoszakowice. Od trzech lat "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum" 10 komputerów wraz z oprogramowaniem. Nauczaniem elementów informatyki i obsługi komputera objęci są uczniowie począwszy od II klasy Szkoły Podstawowej. W pracowni powstaje też szkolna gazeta "Bukolandia" redagowana przez uczniów i opiekuna pracowni (redakcja Bukolandii pisze też artykuły do prasy lokalnej). Tu także Szkoła zorganizowała dla mieszkańców wsi kurs obsługi komputera. Duży nacisk kładzie Szkoła na naukę języków obcych. Nauczanie języka niemieckiego prowadzone jest od 2-giej klasy Szkoły Podstawowej, część zajęć odbywa się w małych grupach.

Klasy i klasopracownie są dość dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bibliotekę czynną codziennie przez 8 godzin. W Szkole działają liczne zespoły, organizacje i koła zainteresowań (artystyczne, sportowe, przedmiotowe), odbywają się konkursy, przeglądy, turnieje, festyny, wystawy... Uczą one dzieci nie tylko zdobywania nowych wiadomości i umiejętności ale także przedsiębiorczości, sprawnej organizacji, zarządzania i odpowiedzialności.

Tak bogata działalność tej niewielkiej placówki (do Szkoły uczęszcza rokrocznie od 220 do 250 dzieci) nie byłaby możliwa bez wysoko wykwalifikowanej i zaangażowanej w swą pracę kadry nauczycielskiej. Prawie wszyscy nauczyciele mają ukończone kierunkowe studia magisterskie z nauczanych przedmiotów, część posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów bądź specjalności. Nauczyciele poświęcają swej Szkole wiele czasu i wysiłku, robią to często społecznie, zadowoleni z efektów swej pracy. Uczniowie dobrze wypadają na badaniach kompetencji, wzrasta odsetek absolwentów kontynuujących naukę w szkołach średnich. W ostatnich trzech latach wynosił on średnio 65 %. Śledząc dalej losy absolwentów wiadomo, że uczniowie kończą wybrane szkoły, a wielu spośród tych, którzy wybrali szkoły zawodowe kontynuuje później naukę w technikach. Absolwenci chętnie i często odwiedzają swoją starą szkołę... Będąc już na studiach o kierunkach nauczycielskich właśnie tu odbywają praktyki.

Działalność Szkoły została doceniona między innymi w roku 1989, kiedy to Szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W Klubie pozostaje do dziś.

Od Września 1999 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Przygotowywane są oddzielne budynki, tak by stworzyć jak najlepsze warunki do funkcjonowania Zespołu. 3 Września 2001 r. Zespołowi Szkół w Bukówcu Górnym nadano imię ks. Teodora Kurpisza, bukówczanina, zasłużonego kapłana salezjańskiego, wielkiego przyjaciela młodzieży.

Bukówiecka Szkoła może poszczycić się słynnymi absolwentami Było ich bardzo wielu, wsławili się jako artyści, naukowcy, pisarze i poeci ludowi, działacze polityczni, wojskowi, bohaterowie wojen i powstań narodowych. Aktualnie opracowywane są ich życiorysy.

Obecnie do szkoły uczęszcza 248 uczniów, Szkoła podstawowa liczy 8 oddziałów (podwójna 3 i 4 klasa) i 173 uczniów, Gimnazjum zaś 3 oddziały i 75 uczniów. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli w tym 15 na cały etat.

Opracowała mgr Zofia Dragan na podstawie:
  - St. Malepszak - "Bukówiec Górny na tle dziejów krainy przemęckiej"
  - E. Lepka - "Zarys dziejów szkolnictwa na terenie obecnej gminy Włoszakowice"
  - Kroniki i dokumentacja szkolna

Szukaj