Ludzie Bukówca

Marek Mocek

dr Marek Mocek

Urodzony 07.01.1951 w Lesznie. Jedyny syn Jana i Franciszki Mocek. Od najmłodszych lat interesował się matematyką. Pierwszych liczb, cen i dodawania uczył się u swojej mamy w sklepie, w Bukówcu Górnym.

Do Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym zaczął uczęszczać rok wcześniej niż jego rówieśnicy. Po jej ukończeniu uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Tam zdał maturę. Dalsze szczeble edukacji związał już z Poznaniem gdzie ukończył Studium Nauczycielskie, Szkołę Oficerów Rezerwy oraz Akademię Ekonomiczną - kierunek Ekonometria.

Tytuł magistra nauk ekonomicznych uzyskał w 1975 roku. 

W Poznaniu rozpoczął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Turystyki (Zakład Metod Ilościowych). Pracował tam do 1995 roku.

W 1996 roku obronił pracę doktorską pt. „Produkt ubezpieczeniowy specjalność gospodarstwie domowym jako przesłanka strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej”. Uzyskał w ten sposób specjalność naukową – doktor nauk ekonomicznych.

Od 1996 roku do chwili obecnej pracuje w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w Katedrze Badań Marketingowych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest rynek usług finansowych i metodologia jego badania (ilościowego i jakościowego). Obecnie zainteresowania dr Marka Mocka koncentrują się na badaniach koniunktury na rynku ubezpieczeniowym, jakości usług ubezpieczeniowych oraz jakości informacji w badaniach marketingowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi z następujących przedmiotów: Badania marketingowe, Koniunktura rynkowa i gospodarcza, Metody jakościowe w badaniach rynku, Marketing usług finansowych, Analiza rynku.

Jest współautorem licznych publikacji wydanych przez Katedrę Badań Marketingowych. Wraz z prof. J.Garczarczykiem od 1994 roku opublikował serię artykułów w Wiadomościach Ubezpieczeniowych, prezentujących wyniki badań koniunktury na polskim rynku ubezpieczeniowym. Ważniejsze publikacje to: „Preferencje klientów w zakresie usług ubezpieczeniowych”, w: Banki i instytucje finansowe w Polsce. Merkuriusz Polski, Warszawa 1995, „Zakłady ubezpieczeń w Polsce i perspektywy ich rozwoju w opinii gospodarstw domowych”, w: Marketing 2001. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998. „Działania banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie poprawy jakości usług” w Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja. Red. J. Garczarczyk. AE w Poznaniu, Poznań 2000 rozdz. 5. W 2006 roku ukazała się publikacja pod redakcją naukową dr Marka Mocka pt „Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce” AE w Poznaniu.

W czasie wolnym, którego ma nie wiele, stara się odwiedzać dom rodzinny w Bukówcu Górnym. Tu wspomina i przekazuje historię rodziny swoim dzieciom i wnukom.

Szukaj